Leerstof per vakgebied

Taalontwikkeling

Taal speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Heel veel dingen leer je door te luisteren naar anderen, of door te lezen. Taal zorgt er ook voor dat je kunt meedoen in de samenleving. Wij besteden daarom veel aandacht aan taal. Dit begint bij de kleuters door elke dag meerdere malen met ze in de kring te zitten en samen dingen te bespreken. We lezen hen verhalen voor en gebruiken deze als start voor een gesprek of het werken met een thema. De kleuters oefenen rijmpjes en versjes, bekijken samen met de juf prentenboeken en oefenen met de letters, als voorbereiding op het leren lezen.

Vanaf de kleutergroepen werken we gestructureerd aan de uitbreiding van de woordenschat van onze leerlingen. De kinderen moeten vanaf groep 4 regelmatig een boekbespreking houden en vanaf groep 5 de opdrachten waaraan zij in het kader van wereldoriëntatie werken voor de klas presenteren. Zij ontwikkelen hierdoor hun woordenschat en leren tegelijkertijd om informatie over te dragen en een boeiende presentatie te houden. Creatief taalgebruik, en dus ook het schrijven van verhalen en gedichten, is onderdeel van de methode waarmee wij werken.

(Voor)lezen

Kinderen ontwikkelen hun woordenschat niet alleen door te praten en te luisteren, maar ook door te lezen. In groep 3 is taal daarom met name gekoppeld aan het leesonderwijs. Omdat lezen je ook helpt om de wereld om je heen te begrijpen, werken wij met een leesmethode die kinderen op basis van thema’s leert lezen. Alle leerlingen vanaf groep 3 lezen een aantal keren per week op een vast moment in groepjes met kinderen van hetzelfde niveau. Wij werken bovendien met duo-lezen, waarbij het ene kind het andere helpt. De kinderen mogen daarvoor zelf een fijn plekje binnen onze school zoeken.

Het lezen is er binnen onze school vooral op gericht om kinderen te laten ervaren hoe leuk dit is. In alle groepen is daarom ook iedere week tijd om ‘vrij’ te lezen. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet uitgelezen raken, grijpen heel veel klassen de kans die de Bibliobus biedt om regelmatig van collectie te wisselen.

Wij lezen in alle klassen de kinderen regelmatig voor en inspireren ouders om dit thuis te doen. Onze school doet ieder jaar mee aan de Kinderboekenweek en bieden in die week nog meer voorleesactiviteiten.

Schrijven

Lezen gaat uiteraard nauw samen met schrijven. Wij bieden onze kleuters speelse activiteiten aan die voorbereiden op het schrijven in groep 3. Vanaf deze groep volgen de kinderen gestructureerd schrijfonderwijs. Dit moet ertoe leiden dat zij een duidelijk leesbaar, vlot en verzorgd handschrift ontwikkelen.

Rekenen

Wie goed wil leren rekenen, moet vooral veel oefenen. Kinderen moeten op een bepaald moment automatisch weten wat de uitkomst van een optelsom onder de honderd is. Of hoeveel 8 keer 3 is. Deze kennis is namelijk de basis die ze nodig hebben om ook ingewikkeldere sommen uit te kunnen rekenen. Wij zorgen ervoor dat al onze leerlingen die basis stevig ontwikkelen door veel te oefenen en laten ze daarnaast zien wat ze eraan hebben. De kinderen leren bij het rekenen namelijk ook om praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf naar oplossingen zoeken. De manier waarop ze tot die oplossing komen, mag per kind verschillen.

Engels

Hoe jonger je met een tweede taal aan de slag gaat, hoe gemakkelijker je die leert. Wij bieden kinderen daarom vanaf groep 1 Engels aan. De kinderen leren spelenderwijs Engelse liedjes, lezen boekjes in het Engels en voeren gesprekken in deze taal. De hogere groepen leren ook in het Engels te schrijven.

Levensbeschouwing en godsdienst

Voor deze vakgebieden gebruiken wij Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. 

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs. De lessen van groep 1 tot en met 8 worden gegeven door een vakdocent. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal tegenover de school. De kleuters bewegen daarnaast in het speellokaal en spelen bij droog weer bovendien dagelijks buiten met karren en ander pleinmateriaal.

Verkeer

Wij werken vanaf groep 3 met een methode voor verkeersonderwijs, die erop gericht is de kinderen een juist en veilig verkeersgedrag aan te leren. De methode behandelt de praktijk van alledag en maakt de kinderen vertrouwd met alles wat zij hierin tegen kunnen komen. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen.

Huiswerk

Om ze voor te bereiden op de middelbare school, krijgen alle kinderen vanaf groep 4 af en toe huiswerk mee. 

Wij gebruiken de volgende methodes:

Aanvankelijk lezen Lijn 3

Technisch lezen Estafettelezen

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip

Taal en spelling Taalverhaal Nu

Schrijven Klinkers 

Rekenen Wereld in Getallen

Wereldoriëntatie Op basis van leerlijnen in de units van het IB onderwijs

TopografieBlink Topo Master

Verkeer: Jeugdverkeerskrant (groep 7/8) Op voeten en fietsen (groep 3 t/m 6)

Creatieve vakken:  Moet je doen & o.b.v. leerlijnen in de units van IB Onderwijs

Vormingsonderwijs: Trefwoord

Sociaal-emotionele vorming Leefstijl

Burgerschap: o.b.v. kerndoelen in de units van IB onderwijs en andere vakgebieden / Leefstijl

Leerlingvolgsysteen Onderbouw: Digikeuzebord

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.