GGD

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool


 

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden stelt het risicokind centraal. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn op school aanwezig voor spreekuren. De doktersassistente ziet de kinderen tijdens de wettelijk verplichte contactmomenten. Hierdoor is samenwerking van school met de JGZ mogelijk, waardoor er gedeelde aandacht voor risico leerlingen ontstaat.

 

Spreekuren

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden spreekuren op school. Zij zien op het spreekuur de kinderen bij wie gebleken is dat nader onderzoek gewenst is. Het kan gaan om een verwijzing vanuit het consultatiebureau, de standaard onderzoeken (screening), een aanmelding van school of een initiatief van de ouders.

 

  • De jeugdarts ziet kinderen met overige problemen of meerdere problemen tegelijkertijd.
  • De jeugdverpleegkundige ziet kinderen met problemen op het gebied van overgewicht, opvoeding, pestgedrag, leefstijl of zindelijkheid.
  • De logopediste ziet in een aantal gemeenten kinderen met spraak-taal problemen.

 

Aan het begin van het jaar krijgt u een overzicht van geplande spreekuren. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen kinderen het hele jaar door aanmelden voor het spreekuur met een aanmeldingsformulier via de website (www.vggm.nl) of via het telefonisch spreekuur. Belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de aanmelding en de daarin uitgesproken zorg. Ouders ontvangen van Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden een uitnodiging voor het spreekuur. Dit mag geen verrassing zijn voor hen. Het is mogelijk dat leerlingen op een andere dan hun eigen locatie worden opgeroepen voor het spreekuur. Op het spreekuur van de verpleegkundige en de jeugdarts is het de bedoeling dat de ouders mee komen met het kind. Hier kunnen ouders antwoord krijgen op hun vragen en antwoord geven op vragen die rondom hun kind spelen.

 

Het standaardonderzoek

Een doktersassistente komt op school om de standaard onderzoeken uit één geboortejaar uit te voeren (6 of 11 jarigen). Bij dit onderzoek worden de leerlingen zonder ouder gezien. Indien een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur volgen.

Het onderzoek bestaat uit een triage op basis van screening (van gezichtsvermogen, gehoor, lengte, gewicht, motoriek), vragenlijsten voor ouders en signaleringslijsten voor leerkrachten. De vragenlijsten voor ouders worden verstuurd naar het huisadres of in overleg met school via school uitgedeeld en (in gesloten envelop) ingeleverd bij de leerkracht. (Via onze site is het mogelijk de SDQ vragenlijst in andere talen af te drukken als ouders hierom verzoeken). U krijgt vooraf een overzicht met de dagen dat de doktersassistente op school komt. Ook krijgt u een oproeplijst met de namen van de kinderen die meedoen aan het onderzoek. Wij verzoeken u om aan de hand van de ontvangen lijst te zorgen dat alle ouders de vragenlijst hebben ingeleverd. Zonder toestemming van de ouders (=onderdeel van de vragenlijsten) kan geen onderzoek plaatsvinden.

 

De signalering door leerkrachten is belangrijk

Als u vragen of zorgen heeft over een of meerdere van uw leerlingen kunt u deze aangeven op de oproeplijst. Te denken valt dan aan gezondheid, ziekteverzuim, schoolrijpheid, de gezinssituatie, het gedrag, spraak-taal problemen, etc. De doktersassistente zal uw signalen  meenemen in haar beoordeling en desgewenst doorverwijzen naar het JGZ spreekuur van de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Wij gaan er van uit dat wat u meldt, besproken is met de ouders.

 

Leerlingengegevens

Om de onderzoeken te plannen, kinderen via het thuisadres uit te nodigen en ouders vragenlijsten toe te sturen hebben wij per school leerlingengegevens nodig. Deze vragen wij jaarlijks bij u op. We ontvangen ze graag digitaal. Voorbeeldbestanden (Excel of Asci) zijn te vinden op www.vggm.nl.

 

Voorbereidingen op school voor het standaardonderzoek

Behalve het invullen van de signaleringslijsten en het ontvangen van de

vragenlijsten van ouders is het belangrijk dat:

  • de doktersassistente zich voor kan stellen. Zij legt op de eerste onderzoeksdag in

     15 minuten uit wat het onderzoek inhoudt;

  • de leerkracht in de groep aandacht heeft gegeven aan het onderzoek ( zie leskaart standaardonderzoek);
  • de school een geschikte ruimte beschikbaar heeft op de onderzoeksdag(en);
  • een geschikte ruimte is:

- afsluitbaar;

- heeft geen vrije inkijk van buiten;

- is minimaal 5 meter lang of breed;

- is rustig gelegen in verband met gehooronderzoek;

- is voorzien van tafel en stoelen;

- kan ten tijde van het onderzoek niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

 

Na het onderzoek

Bevindingenformulieren worden in gesloten enveloppen aan de leerkracht gegeven.

Deze geeft de enveloppen aan de kinderen mee. De leerkracht of ib’er krijgt via een ander bevindingenformulier terugkoppeling over kinderen die een vervolgonderzoek krijgen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

 

Zorgstructuren

De jeugdgezondheidszorg neemt deel aan diverse zorgstructuren.

Hierdoor is zij samen met de ketenpartners betrokken bij de zorg aan risicoleerlingen

 

Bekende gezichten

Elke regio heeft zijn eigen JGZ team. Dit betekent dat in principe dezelfde mensen op uw school de onderzoeken en spreekuren verzorgen. Om met een van de medewerkers van jullie eigen team te overleggen, kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer is 088-3556000 (bereikbaar op werkdagen 9.00u-12.000u en 13.00u-17.00u) en het e-mailadres is ggd@vggm.nl.

Inhoud van 'GGD'

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.